Om AXA_ header.jpg

AXA Forsikring i Danmark Vi tænker globalt og arbejder lokalt

  • AA- rating fra Standard & Poor’s
  • Underwriting-kompetencer på specielle risici
  • Ikke særligt firkantede

Om AXA

AXA Forsikring er en del af AXA-koncernen – et verdensomspændende forsikringsselskab med hovedsæde i Paris. 

Med over 160.000 medarbejdere og agenter fordelt på lokale kontorer i 57 lande, er AXA et af de største internationale forsikringsselskaber i verden med 108 mio. kunder og en omsætning på 107 mia. Euro.

Standard & Poor’s
AXA har en AA- rating fra Standard & Poor’s, hvilket placerer os blandt de bedst ratede selskaber i verden.

Vi arbejder lokalt

AXA Forsikring har været repræsenteret i Danmark i over 40 år og er ejet af AXA Versicherung AG i Tyskland. De to selskaber har et tæt samarbejde og tyskerne har et "Team Danmark", hvis ekspertise vi kan trække på inden for fx afdækning af specielle risici, Risk Management og ingeniørviden.

Til daglig har vi kontor i Høje-Taastrup.

Kompetencer

Kompetencer_  globale.jpg

Viden og specialkompentencer

Vi trækker på erfarne kræfter fra verdens førende eksperter og mæglerhuse, og forsikrer således alt fra komplicerede anlæg i energisektoren til kostbare kunstværker.

Blandt andet har vi stor glæde af vores samarbejde med AXA i Tyskland i forbindelse med følgende kompetenceområder:

  • Underwriting-kompetencer på specielle risici
  • Risk Management og ingeniørekspertise
  • Produktudvikling og produktbase
Kompetencer_  viden og speciale.jpg

Større entreprise- og montageforsikringer

Bygge- og anlægsaktiviteter kan være økonomisk omkostningsfulde og indebære komplekse risici. AXA Forsikring tilbyder bl.a. skræddersyede risk management analyser, der hjælper din virksomhed med effektivt at foregribe og håndtere udfordringerne inden for offshore, byggeprojekter, montageforsikringer o.l.

Ansvarsforsikring indgår som en naturlig del af vores forsikringsløsning. Og der kan være både tid og ressourcer at spare ved at vælge et forsikringsselskab med erfaring i at håndtere forskellige ansvarsforsikringer. 

Kompetencer_  forsyning energi.jpg

Forsyning og energi

Igennem mange år har vi opbygget stor kompetence inden for forsyning og energi, hvor vi arbejder på projekter både offshore og onshore. 

Det kan være kraftvarmeværker, projekter om vedvarende energi og andre spændende områder.

Kompetencer_ kunst.jpg

Kunst og samlinger

Vi er stolte af den meget unikke dækning, vi kan tilbyde museer, gallerier, atelierer og udstillere, såvel som kunst og samlinger i din virksomhed.

Vores internationale stab omfatter både kunsthistorikere og forsikringsspecialister, og vores forsikringsprodukter er skræddersyet de forskellige behov, vores kunder har.

Kontakt kunstansvarlig Lotte Lüthje for at høre mere: ll@axa-forsikring.dk

LÆS MERE OM KUNSTFORSIKRINGER  

Samlet overblik over gebyrer og afgifter i 2024

Lovmæssige afgifter og bidrag
Skadeforsikringsafgift på 1,1% af præmien. Afgiften bliver lagt oven i præmien på forsikringen.
Miljøbidrag på biler 84 kr. pr. år. Bidraget bliver lagt oven i præmien på forsikringen.
Naturskadeafgift på 40 kr. pr. år på forsikringer, der har en branddækning. Afgiften bliver lagt oven i præmien på forsikringen.
Statsafgift på indregistrerede køretøjer på 42,9% af ansvarspræmien. Afgiften er indregnet i den del af den pris, du får oplyst inden afgifter og gebyrer.
Øvrige gebyrer
Administrationsgebyr pr. police 99 kr.
Ved for sen betaling sender vi en rykker. Vi sender i alt tre påmindelser, der hver pålægges et gebyr på kr. 100.
Ved halvårlig betaling lægges der et gebyr på 5% til præmien, og ved kvartårlig betaling lægges der et gebyr på 8% til præmien.
Gebyr ved forkortet opsigelse (kun for private)
Du kan altid opsige din forsikring gratis med mindst en måneds varsel til hovedforfald.
Hvis din forsikring fx skal fornyes den 1. august, skal du opsige forsikringen senest den 30. juni.
For et gebyr på DKK 75 kan du opsige forsikringen på et andet tidspunkt. Dog er gebyret højere, hvis forsikringen er under et år:
Kunstgenstandsforsikring: 
Gebyr DKK 650
Tailor Made-forsikring: 
Gebyr DKK 1.500 

Sådan behandler vi dine persondata

Når AXA Forsikring modtager personoplysninger om dig, skal vi i henhold til databeskyttelsesordningen give dig en række oplysninger. Dem kan du læse mere om her forneden.

Dataansvarlig

AXA Forsikring Formidler A/S ved AXA Forsikring er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig.

AXA Forsikring
Dalbergstrøget 9
2630 Taastrup
Telefon: 3312 6262
Mail: info@axa-forsikring.dk
CVR: 73771919 (*AXA Forsikring Formidler A/S)

AXA Forsikring Formidler A/S er AXAs generalagent i Danmark, og vi forsikrer risici under navnet AXA Forsikring, som er en filial af AXA Versicherung AG i Tyskland.

Indsamling og registrering af personoplysninger

Vi indsamler og behandler kun de oplysninger om dig, der er nødvendige for at tegne og administrere forsikringer og for at behandle eventuelle skadesager. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 af 27. april 2016, artikel 6, stk. 1, delafsnit b og c og for personfølsomme oplysninger artikel 9, stk. 2, delafsnit f.
 
Afhængig af typen af forsikring indsamler vi følgende persondata om dig:
Navn, adresse, e‑mailadresse, telefonnummer, cpr-nummer (i begrænset omfang i henhold til Databeskyttelsesloven), registreringsnummer på køretøj, nuværende skadehistorik, tidligere forsikringsselskab og skadehistorik og i tilfælde af skadeoplysninger, der er nødvendige for skadebehandlingen, fx cpr-nummer og kontonummer. Vi bruger oplysningerne til at rådgive om forsikring og til at administrere alle de handlinger, der er forbundet med en forsikring, fx også fakturering, bogholderi, revision, it og data.
 
Vi bruger din e-mailadresse til al kommunikation mellem dig og os.
 
Ud over de oplysninger, du selv giver os, kan vi modtage og registrere oplysninger fra andre. Det kan fx være oplysninger fra din betjener, eller at vi indhenter information om skader og anciennitet i andre forsikringsselskaber. Vi bruger oplysningerne til at vurdere, efter hvilke vilkår vi vil overtage/tegne forsikringen.
 
AXA Forsikring indhenter og registrerer også oplysninger fra BBR med henblik på at registrere oplysninger om din ejendom, hvis din ejendom er forsikret hos os.

Ved indtegning af motorkøretøjsforsikringer indhenter vi oplysninger om dit køretøj fra det Digitale Motorregister, og vi foretager opslag i Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister hos DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) med henblik på at afgøre, om vi kan tegne køretøjsforsikring til dig, eller om du måtte være registreret som dårlig betaler, jf. også Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv.

I behandlingen af en personskade vil vi eventuelt have personfølsomme oplysninger registreret hos os. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt, og kun de medarbejdere hos AXA, der behandler personskadesager, kan få adgang til de personfølsomme oplysninger.

Vi bruger desuden dine oplysninger til at overholde gældende lov og forpligtelser i forbindelse med hvidvaskning af penge, sanktioner og lignende.

I de tilfælde loven kræver det, beder vi relevante samarbejdspartnere om at indhente straffeattest. I så fald sletter vi attesterne, så snart de ikke længere er nødvendige for vores samarbejde, medmindre vi skal opbevare dem som følge af lovgivningen.

Hvis du klager over vores håndtering af skadesager eller dine persondata, vil vi i den forbindelse også bruge dine persondata.

Vi indsamler ikke oplysninger via vores hjemmeside axa-forsikring.dk.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger så længe, som vi ifølge lovgivningen skal opbevare dem, og så længe, som der er et formål med at opbevare dem. Vi vil slette dine oplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. De kan dog opbevares i den periode, hvor der kan påberåbes krav mod os.

Videregivelse af personoplysninger

Som udgangspunkt har AXA Forsikring tavshedspligt, og vi giver derfor kun i nødvendigt omfang og inden for rammerne af gældende lovgivning dine oplysninger videre til andre:

AXA Versicherung AG (vores moderselskab) i den udstrækning, vi er forpligtet til det.

Distributionspartnere såsom andre forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber, forsikringsmæglere, forsikringsagenter, finansielle institutioner, ekstern revision og øvrige samarbejdspartnere som fx advokater, taksatorer og syns- og skønspersoner.

Vi kan have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, eksempelvis til skattemyndigheder, domstole, politimyndigheder o.l.

Hvis du misligholder dine forpligtelser over for os, kan vi indberette dig til kreditoplysnings­bureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Databehandlere og it-systemer.

Vi overfører kun i begrænset omfang dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, idet vi primært har valgt it-leverandører (databehandlere), som behandler data inden for EU/EØS. I begrænset omfang anvender vi it-leverandører, som kan tilgå persondata fra lande uden for EU/EØS, hvilket juridisk har den betydning, at data overføres til tredjelande, også selvom de ikke nødvendigvis opbevares i disse tredjelande. Gennem databehandlingsaftaler sikrer vi os, at de kun behandler personoplysninger efter vores instrukser, og at de har et passende beskyttelsesniveau af oplysningerne og af dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen.

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske, fysiske, juridiske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet mod tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende lovgivning.

Håndtering af personoplysninger

Hvis du anmoder om at modtage et tilbud eller køber en forsikring hos AXA Forsikring, registrerer vi de oplysninger, du selv eller din betjener giver, som fx oplysninger om navn, adresse, e-mail og forsikringer i andre selskaber.

Hvis du ikke accepterer vores tilbud, slettes dine oplysninger senest efter 12 måneder. Hvis du tegner en forsikring, opbevarer vi dine oplysninger til administration af dine forsikringsprodukter.

Hvis du anmelder en skade, registrerer vi de oplysninger, du eller din betjener afgiver, herunder oplysninger om skaden. Oplysningerne opbevares så længe de er nødvendige for skadesagen og i henhold til gældende lovgivning.

Hvis du sender oplysninger via e-mail til AXA Forsikring, skal du være opmærksom på, at vi ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

Vi bruger ikke dine personoplysninger til markedsføring.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler. Du har ret til at få ændret urigtige oplysninger. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du har også ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og til at transmittere oplysningerne.

Ændringer af AXA Forsikrings behandling af personoplysninger

Vi opdaterer denne oversigt over vores behandling af personoplysninger, hvis der sker ændring af lovgivningen eller i den måde, lovgivningen fortolkes på. Vi opdaterer også oversigten, hvis vi ændrer i vores forretningsgange for håndtering af personoplysninger.

Klage til datatilsynet

Hvis du er utilfreds med AXA Forsikrings behandling af dine oplysninger, kan du klage til:
 
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
 
Se alle vores kontaktdata her.

Klagevejledning

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at klage.

Om AXA_ persondata.jpg

Sådan klager du

Hvis du ikke er enig i resultatet af vores skadebehandling, bør du i første omgang kontakte vedkommende, der har behandlet din sag. Vores medarbejder vil da gennemgå din sag en ekstra gang.
 
Er du stadig ikke tilfreds med afgørelsen, er du velkommen til at kontakte vores klageansvarlige: Helle Gadebusch, som vil se på sagen med nye øjne og prøve at finde en tilfredsstillende løsning for begge parter.

Klageansvarlig
Helle Gadebusch
info@axa-forsikring.dk, attention Helle Gadebusch.

Ankenævnet for forsikring

Hvis du stadig ikke er tilfreds med afgørelsen, kan du klage til:
 
Ankenævnet for forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
 3312 6262
www.ankeforsikring.dk

Du kan også kontakte Forsikringsoplysningen, hvor du kan finde svar på en række spørgsmål, og der ligger også en udførlig klagevejledning.
 
Forsikringsoplysningen
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
 4191 9191
Forsikringsoplysningen

Kontaktdata

AXA Forsikring Formidler A/S er AXAs generalagent i Danmark, og vi forsikrer risici under navnet AXA Forsikring, som er en filial af AXA Versicherung AG i Tyskland.

CVR-numre
AXA Forsikring Formidler: CVR 73771919
AXA Forsikring, Filial af AXA Versicherung AG, Tyskland: CVR 25935705

AXA Forsikring
Dalbergstrøget 9, 2630 Taastrup
Telefon: +45 3312 6262
info@axa-forsikring.dk
skade@axa-forsikring.dk
police@axa-forsikring.dk

Om AXA_ kontaktdata.jpg